Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 50628364

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

 Artikel 1         Werkingssfeer

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten,
 2. offertes, zoekopdrachten aan en overeenkomsten met Klikbouw, alsmede onderhandelingen met Klikbouw.
 3. Een opdrachtgever, die eenmaal een zoekopdracht heeft gegeven aan of een overeenkomst is aangegaan met Klikbouw, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. gegeven zoekopdrachten en aangegane overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt op voorhand uitdrukkelijk door Klikbouw van de hand gewezen.
 5. Voor zover de zoekopdracht of de overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de zoekopdracht of overeenkomst.
 6. Indien Klikbouw op enig moment haar rechten uit de algemene voorwaarden, de zoekopdracht en/of de overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 7. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk door Klikbouw en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 8. Indien een bepaling in de algemene voorwaarden, de zoekopdracht of de overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, de zoekopdracht of de overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 9. Klikbouw heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door Klikbouw geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2         Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Zoekopdracht: de (schriftelijke) overeenkomst tussen opdrachtgever en Klikbouw tot het zoeken van kandidaten in het kader van de dienstverlening van Klikbouw. Het doel van de zoekopdracht is de totstandkoming van een overeenkomst.
 3. Werving & selectie: de overeenkomst waarbij opdrachtgever zich jegens Klikbouw verbindt om een door Klikbouw, in het kader van de zoekopdracht, geworven en geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden, dus zonder tussenkomst van Klikbouw bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor opdrachtgever te laten verrichten.
 4. Detachering: de overeenkomst waarbij Klikbouw een natuurlijke persoon, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met All About Flex teneinde arbeid te verrichten voor een derde, ter beschikking stelt aan opdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 5. Dienstverlening: de diensten werving & selectie, detachering, bemiddeling van zzp’ers, outplacement en beantwoording van arbeidsrechtelijke vraagstukken en/of het geven van arbeidsrechtelijke advies. Zulks inclusief de werkzaamheden in het kader van de zoekopdracht aangeboden door Klikbouw.
 6. Gedetacheerde: de natuurlijke persoon, die een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met All About Flex teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van een derde en die in die hoedanigheid door Klikbouw in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 7. Gelieerde Vennootschap: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep c.q. hetzelfde concern als opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan, dan wel waarmee opdrachtgever gezamenlijk in een bouwcombinatie optreedt.
 8. Kandidaat: de natuurlijke persoon die bij Klikbouw (wordt of) is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van Klikbouw en haar dienstverlening.
 9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een zoekopdracht heeft gegeven Klikbouw, althans hiertoe voornemens is, of die een overeenkomst met Klikbouw is aangegaan.
 10. Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen opdrachtgever en Klikbouw waarin, al dan niet na een geslaagde zoekopdracht door Klikbouw, wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort dienstverlening, een kandidaat werkzaamheden zal gaan verrichten voor opdrachtgever.
 11. Zzp’er: Zelfstandige zonder personeel; natuurlijk persoon die op zelfstandige basis, dus zonder dat er sprake is van juridisch werkgeverschap in welke zin ook, werkzaamheden verricht.

HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTVERLENING

Artikel 3         Betaling en gevolgen van wanbetaling

 1. Om de kosten van de voorfinanciering in de hand te houden, kent Klikbouw een betalingstermijn van 14 dagen. Ook voor werving & selectie wordt een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd.
 2. Opdrachtgever is gehouden om elke door Klikbouw ingediende factuur voor haar dienstverlening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 3. Uitsluitend betalingen aan Klikbouw, op het door Klikbouw aangegeven (bank/giro) rekeningnummer, werken bevrijdend.
 4. Indien een factuur van Klikbouw niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.
 6. De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door Klikbouw aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door Klikbouw is ontvangen.
 7. Betwistingen omtrent enige factuur moeten binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Klikbouw zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de betwisting door Klikbouw rust op opdrachtgever. Na overschrijding van deze termijn worden betwistingen niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever het recht op betwisten verspild. Een betwisting en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort.
 8. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 4         Informatie, geheimhouding en algemene verordening Gegevensverwerking (AVG)

 1. Alle informatie die door Klikbouw aan opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, de zoekopdracht of de overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
 2. Monden de onderhandelingen niet uit in een zoekopdracht of overeenkomst, dan zal opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden. Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Klikbouw aangeleverde informatie en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan Klikbouw te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
 3. Opdrachtgever is gehouden de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door Klikbouw, in het kader van haar dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens. Het privacystatement van Klikbouw is in alle gevallen op alle diensten van Klikbouw van kracht.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan Klikbouw verschuldigd zijn van € 25.000,00 voor iedere door Klikbouw geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van Klikbouw om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5         Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat of gedetacheerde, ongeacht het soort dienstverlening. Klikbouw accepteert indien (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een kandidaat of gedetacheerde zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.
 2. Klikbouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, gevolgschade en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden waaronder mede begrepen personeelsleden van opdrachtgever.
 3. Klikbouw is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Klikbouw, behoudens opzet of grove schuld van Klikbouw bij de uitvoering van de zoekopdracht of overeenkomst.
 4. Aansprakelijkheid voor schade (in de ruimste zin), die is ontstaan al dan niet door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van Klikbouw en derden (zoals kandidaat en gedetacheerde) als door Klikbouw ingeschakeld bij de uitvoering van de zoekopdracht of overeenkomst, is volledig uitgesloten.
 5. Opdrachtgever is gehouden Klikbouw nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen personeel van opdrachtgever, kandidaat en gedetacheerde, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de zoekopdracht of overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Klikbouw alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 6. Inlichtingen die door opdrachtgever aan Klikbouw zijn verstrekt zullen door Klikbouw als juist mogen worden aangemerkt. Klikbouw is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Klikbouw nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat Klikbouw vertrouwd heeft op de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

Artikel 6         Discriminatieverbod
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Klikbouw worden meegewogen.

HOOFDSTUK 3: ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 7         Totstandkoming en inhoud van de zoekopdracht

 1. De zoekopdracht tussen Klikbouw en opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging per mail. Klikbouw neemt de uitvoering van de zoekopdracht ter hand zodra zij kandidaten voorstelt / voordraagt aan opdrachtgever.
 2. Alle aanbiedingen/offertes van Klikbouw zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/offerte kenbaar is gemaakt.
 3. Het is Klikbouw te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van een zoekopdracht derden in te schakelen.
 4. De zoekopdracht strekt tot het zoeken van een kandidaat door Klikbouw, in het kader van de dienstverlening van Klikbouw en met het oog op de totstandkoming van een overeenkomst tussen Klikbouw en opdrachtgever.
 5. Klikbouw verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken en voordragen van de kandidaat.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder toestemming van kandidaat.

Artikel 8         Verbod indienstneming kandidaat

 1. Wanneer Klikbouw in het kader van de zoekopdracht kandidaten aan opdrachtgever voorstelt / aandraagt, heeft te gelden dat het opdrachtgever en aan hem gelieerde vennootschappen niet is toegestaan om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met of op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten door een kandidaat, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.
 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien meer dan 12 maanden zijn verstreken nadat kandidaat is voorgesteld. De termijn van 12 maanden vangt aan op het moment dat tussen Klikbouw of kandidaat en opdrachtgever, voor het laatst contact is geweest in het kader van de zoekopdracht.
 3. Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door Klikbouw en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 10.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid voor om schadevergoeding te vorderen onverlet.

HOOFDSTUK 4: WERVING & SELECTIE

 Artikel 9         Totstandkoming werving & selectie

 1. De werving en selectie tussen Klikbouw en opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de werving & selectie (per mail) door opdrachtgever aan Klikbouw en de (digitale)
  ondertekening daarvan door opdrachtgever.
 2. De werving & selectie wordt geacht, in het geval opdrachtgever de werving & selectie (nog) niet heeft bevestigd, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van opdrachtgever en/of kandidaat blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de werving & selectie.
 3. Door aanvaarding van werving & selectie verbindt opdrachtgever zich ertoe een door Klikbouw, in het kader van de zoekopdracht, geworven en geselecteerde kandidaat, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden voor opdrachtgever te laten verrichten.

Artikel 10       Vergoeding in kader van werving & selectie

 1. Opdrachtgever zal de in de bevestiging van werving & selectie vermelde vergoeding aan Klikbouw verschuldigd zijn na aanvangsdatum 1e werkdag van de kandidaat bij opdrachtgever.
 2. Deze vergoeding geldt als beloning voor de werkzaamheden van Klikbouw gedurende de zoekopdracht en bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever of de aan opdrachtgever gelieerde vennootschap en kandidaat.
 3. Indien kandidaat binnen de proeftijd van de overeenkomst niet meer in dienst is bij opdrachtgever, zal 50% van de betaalde vergoeding door Klikbouw aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

Artikel 11       Outplacement

 1. Nadat opdrachtgever en Klikbouw een outplacement opdracht zijn overeengekomen, zal Klikbouw zich naar beste kunnen inspannen om een juiste werkgever voor de kandidaat te werven en te selecteren.
 2. De informatie die Klikbouw ontvangt van zowel de opdrachtgever als de kandidaat worden door Klikbouw als juist aangenomen. Referenties van eerdere werkgevers van de kandidaat worden alleen na goedkeuring van de kandidaat ingewonnen.

HOOFDSTUK 5: DETACHERING

Artikel 12       Werkingssfeer detacheringsbepalingen

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de detacheringsovereenkomst van Klikbouw tenzij in de bepalingen van dit hoofdstuk uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 13       Totstandkoming en inhoud van de detacheringsovereenkomst

 1. De detacheringsovereenkomst tussen Klikbouw en opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de detacheringsovereenkomst door Klikbouw aan opdrachtgever en de ondertekening daarvan door opdrachtgever. De detacheringsovereenkomst wordt geacht, in het geval opdrachtgever de detacheringsovereenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van opdrachtgever en/of kandidaat/gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de detacheringsovereenkomst.
 2. De detacheringsovereenkomst strekt tot de terbeschikkingstelling van gedetacheerde aan opdrachtgever om onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.
 3. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde worden uitgevoerd door All About Flex en vastgesteld met inachtneming van de cao bouw & infra. Op grond hiervan wordt ook het tarief vastgesteld.
 4. Het in de detacheringsovereenkomst vermelde tarief is het tarief over de normale uren, te weten de uren die tegen 100 % van het geldende salaris worden uitbetaald. Indien de gedetacheerde recht heeft op een toeslag op dit salaris is het tarief evenredig hoger. Het vermelde tarief is exclusief de aan de gedetacheerde verschuldigde atv, vergoedingen voor extra diensten en overuren en overige (kosten)vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Over alle in rekening gebrachte bedragen wordt btw in rekening gebracht.
 6. De duur van de terbeschikkingstelling, het tarief en nadere voorwaarden die afwijken de cao bouw & infra, alsmede de noodzakelijke informatie over de gedetacheerde, worden overeengekomen en vastgelegd in de detacheringsovereenkomst.
 7. De functie en/of beloning kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de gedetacheerde op die aanpassing in redelijkheid aanspraak heeft met een beroep op wet- en regelgeving, de cao bouw & infra en/of de geldende arbeidsvoorwaardenregeling. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Klikbouw de beloning van de gedetacheerde én het tarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment dat Klikbouw de gecorrigeerde beloning aan de medewerker is verschuldigd. Aangezien de (verwachte) kosten van de uitzendarbeid ook tijdens een opdracht kunnen stijgen als gevolg van bijvoorbeeld (periodieke of algemene) loonsverhogingen en cao wijzigingen is Klikbouw gerechtigd om tijdens de opdracht tariefwijzigingen als gevolg hiervan door te voeren. Daarnaast kunnen de tarieven jaarlijks geïndexeerd worden in verband met een (verwachte) toename van de algemene kosten van de bedrijfsvoering. Tot slot is Klikbouw gerechtigd haar tarieven te verhogen op basis van de CBS index cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloning voor personeel in de zakelijke dienstverlening (SBI ’93 70-74). Iedere aanpassing van het tarief wordt zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt.
 8. Klikbouw zal zich inspannen om gedetacheerde, voor zover opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van gedetacheerde kan worden verlangd.

Artikel 14       Urenformulier

 1. Gedetacheerde vult het aantal door hem of haar gewerkte (over)uren in, in het door All About Flex ter beschikking gestelde (digitale) urenformulier. Dit urenformulier wordt onverwijld door opdrachtgever geaccordeerd, waarna Klikbouw aan de hand van goedkeuring richting All About Flex zal overgaan tot het geven opdracht tot verloning van kandidaat en facturering aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat het urenformulier correct en tijdig door gedetacheerde wordt ingevuld.
 3. Het door gedetacheerde ingeleverde urenformulier heeft bindende werking jegens opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
 4. Indien het urenformulier onjuistheden bevat of indien het invulveld niet (tijdig) opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan van Klikbouw, All Bout Fex en/of derden.
 5. Indien opdrachtgever weigert het urenformulier van gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn/haar mening correct ingevuld, urenformulier aan Klikbouw verstrekt, heeft Klikbouw het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van gedetacheerde dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van gedetacheerde.
 6. Klikbouw is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde urenformulieren te betwisten. Opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie. Indien Klikbouw en opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een urenformulier door Klikbouw geen overeenstemming weten te bereiken, zal Klikbouw gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

Artikel 15       Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever geldt als werkgever van gedetacheerde in de zin van de arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet en regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. Klikbouw sluit jegens opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en daarvoor opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de gedetacheerde komt.
 3. Indien opdrachtgever de gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Opdrachtgever is gehouden ter zake een adequate verzekering af te sluiten.
 4. Indien opdrachtgever de gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Europa, is opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen waarin de gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt. Opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor Klikbouw niet mogelijk is om deze risico’s adequaat te verzekeren.
 5. Klikbouw sluit jegens opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever is gehouden Klikbouw nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van opdrachtgever, klanten van opdrachtgever, gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de zoekopdracht of overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt Klikbouw alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 7. Klikbouw draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door gedetacheerde die opdrachtgever of derden binden.

Artikel 16       Tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is opdrachtgever verboden een gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klikbouw.
 2. Opdrachtgever dient gedetacheerde op het eerste verzoek van Klikbouw onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren.

Artikel 17       Opschorting, opzegging en ontbinding detachering

 1. Opdrachtgever dient gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis te stellen van de beëindiging van de detacheringsovereenkomst.
 2. Indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van gedetacheerde, zal Klikbouw zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorg gedragen, ontstaat derhalve een nieuwe detacheringsovereenkomst.
 3. Indien de duur van de detacheringsovereenkomst afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien opdrachtgever de detacheringsovereenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, Klikbouw hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van Klikbouw die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Artikel 18       Verbod indienstneming of overname gedetacheerde

 1. Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de detacheringsovereenkomst, daaronder begrepen de tijd tussen het moment van totstandkoming van de detacheringsovereenkomst en de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door gedetacheerde, niet toegestaan om met gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.
 2. Het is opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan Klikbouw toegestaan om, binnen 12 maanden na afloop van de detacheringsovereenkomst, met gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie.
 3. Opdrachtgever is bij overtreding van lid 1 en lid 2 van dit artikel een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door Klikbouw en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 10.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALINGEN

Artikel 19       Opschorting, opzegging en ontbinding

 1. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en zijn (resterende) schulden aan Klikbouw zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:
 2. Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend;
 3. beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
 4. Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst;
 5. Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van Klikbouw. binnen de overeengekomen termijn;
 6. Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt;
 7. een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van opdrachtgever.
 8. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft Klikbouw het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:
 9. de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Klikbouw is nagekomen;
 10. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;
 11. volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat opdrachtgever aan Klikbouw verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was;
 12. alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een zoekopdracht of overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings-)verplichtingen van opdrachtgever te verkrijgen.
 13. Opdrachtgever zal voorts alle maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Klikbouw in staat te stellen om haar rechten onder de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst uit te oefenen.
 14. Behoudens gevallen als omschreven in het 1e lid, waarin de overeenkomst door Klikbouw mag worden ontbonden, eindigt een overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Klikbouw en opdrachtgever kunnen een overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Een afwijkende opzegtermijn kan blijken uit de overeenkomst.
 15. Een ontbinding of opzegging van de overeenkomst op grond van dit artikel door Klikbouw laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. Klikbouw zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van de overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.

Artikel 20       Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle diensten, aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, zoekopdrachten en overeenkomsten van en met Klikbouw is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. Indien de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, worden geschillen beslecht voor de rechtbank Oost-Brabant, kamer voor kantonzaken, locatie Eindhoven.

Artikel 21       Overige bepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Klikbouw is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.
 3. In geval van bijzondere, voorziene of onvoorziene, omstandigheden zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de cao, is Klikbouw gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Klikbouw gevergd kan worden de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.