Skip to main content

KLIKBOUW PRIVACYSTATEMENT

Klikbouw (KVK 50628364) houdt zich aan de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die u aan Klikbouw verstrekt, valt onder onderhavige privacystatement. 

Wanneer verzamelt Klikbouw uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden door Klikbouw verzameld vanaf het moment dat u zich via haar website, per mail, telefonisch of bij haar op kantoor inschrijft.

Klikbouw kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op social media waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in dienstverlening, waar klikbouw voor staat. In dat geval zal Klikbouw u benaderen met de vraag of u interesse heeft om zich bij Klikbouw in te schrijven conform de algemene voorwaarden van Klikbouw en met inachtneming van onderhavige privacystatement.

Welke gegevens van u worden door Klikbouw verzameld, verwerkt en opgeslagen?

Bij inschrijving gaat om navolgende persoonsgegevens:

 • NAW gegevens: e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven;
 • Profielgegevens: openbare gegevens en email adres wanneer men verifieert via Linkedin of andere social media;
 • curriculum vitae (cv): informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Indien een inschrijving resulteert in een plaatsing op basis van detachering, waarbij All About Flex uw juridische werkgever wordt hangende de detacheringsperiode, kan het nog de navolgende persoonsgegevens betreffen:

 • Nationaliteit, BSN, kopie- van het originele ID bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen, verwerken en opslaan van (uw) persoonsgegevens door Klikbouw

Klikbouw verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming en/of met de u afgesloten overeenkomst ten behoeve van haar bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

Waarvoor worden uw persoonsgegevens door Klikbouw gebruikt?

Uw eerdergenoemde informatie/gegevens welke worden verzameld, verwerkt en opgeslagen kunnen door Klikbouw worden gebruikt voor navolgende doeleinden:

 • Het zoeken naar een passende vacature met als doel bemiddeling tussen u en de opdrachtgever van Klikbouw;
 • Loopbaanadvies en/of begeleiding;
 • Een deugdelijke administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
 • U zowel per e-mail, telefoon, post en /of social media op de hoogte houden van de dienstverlening van Klikbouw;
 • U op de hoogte houden van de marketing activiteiten van Klikbouw zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid kunnen beoordelen toetsen met als doel vorenstaande bemiddeling;
 • De website en data systemen van Klikbouw up-to-date te kunnen houden en ontwikkelen;
 • Het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Hoe lang bewaart Klikbouw uw gegevens?

Klikbouw bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het doel/de doelen van Klikbouw alsmede ter uitvoering van een overeenkomst doch in ieder geval niet langer dan noodzakelijk wordt geacht.

Uw persoonlijke rechten

Klikbouw is zich er van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: data-portabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Klikbouw.

Cookies

De website van Klikbouw maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Klikbouw gebruikt deze informatie om te onthouden hoe u haar website gebruikt, om rapporten over haar website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten en het internetgebruik. Op basis van de cookies toont Klikbouw u bijvoorbeeld eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Bij het bezoeken van de website van Klikbouw wordt u gevraagd of u de cookies wilt inschakelen. Klik op “cookies toestaan” om cookies in te schakelen. De website van Klikbouw maakt gebruik van de volgende type cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website van Klikbouw goed te laten functioneren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalinstelling zodat u deze niet na elk bezoek opnieuw hoeft in te stellen.

Analytische cookies

Analytische cookies helpt Klikbouw haar website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies kan Klikbouw haar website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van bezoekers. Klikbouw gebruikt de volgende analytische cookies:

Google analytics cookies

Met deze cookie houdt Klikbouw bij hoe gebruikers haar website gebruiken en hoe effectief haar adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Het doel is om deze informatie te gebruiken bij het optimaliseren van de dienstverlening van Klikbouw en haar website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Klikbouw gebruikt wordt, om zo rapporten over betreffende website aan Klikbouw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Klikbouw heeft  hier geen invloed op.

Hotjar cookies

Met deze cookie kan Klikbouw specifieke pagina’s meten op scroll-, kijk- en klikgedrag om zo bepaalde pagina’s te verbeteren. Ook kan Klikbouw met deze cookie op specifieke pagina’s formulieren tonen zoals polls.

Tracking (marketing) cookies

Met uw toestemming plaatst Klikbouw “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruikt Klikbouw voor marketingdoeleinden, zoals het bijhouden van welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres of dergelijke persoonlijke informatie, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Klikbouw gebruikt hiervoor de volgende cookies:

Google Analytics Remarketing

Met Google analytics meet Klikbouw hoe u haar website gebruikt. Deze kennis gebruikt Klikbouw om u te helpen bij het tonen van de juiste vacatures of andere diensten van Klikbouw. Zonder deze cookie mist u persoonlijke aanbevelingen op de website van Klikbouw.

Social media

Op de site van Klikbouw zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op social media. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door betreffende social media. Deze codes plaatsen onder meer een cookie.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit is echter niet raadzaam om te doen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Links naar andere websites

De website van Klikbouw bevat links naar relevante websites. Besef dat als u klikt op zo’n link u de website van Klikbouw hebt verlaten en dat zij geen zeggenschap noch controle heeft over die websites. Klikbouw kan de informatie die u deelt op die sites en/of de geheimhouding ervan dan ook niet garanderen. Deze websites vallen vanzelfsprekend ook niet onder het privacystatement van Klikbouw. Check alvorens informatie te verstrekken op die websites goed naar hun privacystatement.

IP-adressen

Klikbouw kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden en om deze informatie in gebundelde vorm aan te kunnen bieden aan de adverteerders van Klikbouw. Het gaat dan expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van de gebruikers van Klikbouw. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Klikbouw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Klikbouw heeft in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik toegangscodes.

Datalekken

Een data-lek heeft u als databestanden worden gehackt of als u onbedoeld toegang geeft tot bestanden. Ook een gestolen laptop of zoekgeraakte usb-stick is een data-lek.

Klikbouw is op basis van de AVG verplicht u om binnen haar organisatie alle datalekken vast te leggen en te documenteren.

Een data-lek wordt zo snel mogelijk na ontdekking, zo mogelijk binnen 72 uur, door Klikbouw gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen. Wel moet en zal Klikbouw ook dan het data-lek intern vastleggen en documenteren. Klikbouw beschrijft het data-lek, de gevolgen van het data-lek en de genomen maatregelen.

Verwerkt Klikbouw privacygevoelige data voor anderen? Dan is Klikbouw verplicht het data-lek te melden aan haar opdrachtgever. De opdrachtgever van Klikbouw meldt het zo nodig aan de autoriteit persoonsgegevens.

De verwerkersovereenkomst

Als een ander bedrijf de persoonsgegevens voor Klikbouw verwerkt en opslaat, dan moet en zal Klikbouw met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst tussen twee verantwoordelijken of een verwerkersovereenkomst tussen verantwoordelijke en verwerker afsluiten. Zelfs zonder het wijzigen van gegevens kan er al sprake zijn van verwerken. Bijvoorbeeld als een externe helpdesk voor Klikbouw gegevens inziet.

In een verwerkersovereenkomst wordt het volgende afgesproken:

 • Het doel en de aard van de verwerking en welke soort persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Dat verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de schriftelijke instructies van Klikbouw. Er mogen dus geen persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Dat personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker, een geheimhoudingsplicht hebben;
 • Dat de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen treft om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen;
 • Dat de verwerker zonder schriftelijke toestemming van Klikbouw de verwerking niet door een ander mag laten uitvoeren;
 • Dat de verwerker Klikbouw helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als het gaat om hun privacy-rechten zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit;
 • Dat de verwerker Klikbouw helpt om andere verplichtingen na te komen, zoals het melden van datalekken;
 • Dat de verwerker na afloop van de verwerkingsdiensten de gegevens verwijdert of naar Klikbouw terugstuurt. Ook verwijdert hij kopieën, tenzij de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren;
 • Dat de verwerker meewerkt aan audits van Klikbouw of een derde partij. Hiervoor stelt de verwerker alle relevante informatie beschikbaar zodat gecontroleerd kan worden of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen.

Toepasselijk recht

Op onderhavige privacystatement is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijziging privacystatement

Klikbouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onderhavige privacystatement. De website van Klikbouw geeft de laatste en geldende versie weer. Het is aanbevolen de website in de gaten te houden en onderhavige privacystatement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Klikbouw, dan kunt u persoonlijk, schriftelijk of per e-mail contact met Klikbouw opnemen via:

Klikbouw
Panovenweg 1
5708 HR  Helmond
T: 06-826 52 003
T: 06-416 41 951
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.